• Değerli fotoğraf severler 2022 yılı sizlere daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamınızda güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep sizlerle olsun. Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dileğiyle. Işığınız bol olsun... Birkarefotoğraf Ekibi.

Fotoğraf Çeken ve Fotoğraf Çekilenlerin Hakları

birkarefotograf

Administrator
Yönetici
adalet2.jpg

FOTOĞRAFLANANLARIN HAKLARI


1. ÖZEL YASAMIN TANIMI

Özel yasam, “yabancı gözlerden uzak yasamayı isteme hakkından daha geniş olup “bir ölçüde bireyin kendi kişiliğini geliştirme gerçekleştirme için hemcinsleriyle özellikle duygusal ilişkiler kurmak ve bunu devam ettirmek hakkıdır

1.Kisinin özel yasamı, “Kamuya açık alan ve sır alanı” olarak ikiye ayrılabilir

Kamuya açık alanda kişi yaşamını yasarken bunu gizleme gereğini duymamaktadır. Fakat bu alan yayıncıların rahatlıkla müdahale edebileceği bir alan değildir. Bu alana çok sınırlı olarak müdahale edilebilir. Bu alan ile ilgili olarak; kişinin bir parkta oturmasını, ailesiyle pikniğe gitmesini, sinemaya gitmesini, bir kafede çay içmesini, dostlarıyla bir barda eğlenmesini, plajda denize girmesi yâda veya evinin havuzunun kenarında güneşlenmesini örnek verebiliriz. Bu alandaki faaliyetler ve davranışlar sürekli olarak izlenemez. İzlendiği zaman ilgili kişi rahatsız ediliyorsa yahut izni alınmadan kaydediliyorsa, fotoğraflar çekiliyorsa hukuka aykırı olur.
Ancak bu kuralın istisnaları vardır. Bu istisna kişinin davranışlarının haber değeri taşıması, kişinin kamuya mal olmuş biri olması veya izninin bulunması halinde mümkündür.
Eğer kişi gazetecileri davet ediyorsa, fotoğrafı çekilirken el sallayıp, gülümsüyorsa ve özellikle objektife doğrudan bakıyorsa izin verilmesi hali vardır.

Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen tanımdır.

Ancak burada verilen izni kötüye kullanmayacak kadar çekim yapılması ya da görüntü alınması söz konusudur. Bir kez izin verildi diye kişiyi sürekli izlemek onun özel yaşamını yasamasına engel olur ve hukuka aykırı olur.

Kişinin sır alanı ise, diğer kişilerin bilgileri dışında tutulan alandır. Aile yasamı, özel dostluklar, ikili ilişkiler, duygusal ve cinsel yaşantı bu alana girer. Bu alanda mektuplar, anılar fotoğraflar, filmler gibi çeşitli araçlar kullanılmış olabilir. Aile, duygusal ve cinsel alan ve bu alanda yer alan malzemelerin gizliliğine her türlü müdahale hukuka aykırıdır.

İlgilinin izni veya muvafakati olmaksızın hangi yolla olursa olsun bu alana dair elde edilmiş bulunan bu bilgilerin hukuka aykırı bir olayın duyurulması amaçları dışında toplanması, çekilmesi ve yayınlanması yasaktır.

Kimsenin özel yasamı, sosyal yasamı ve mülkü önceden izin alınmadan reklam konusu yapılamaz. Bu kurala uymamanın cezası, ilgili tarafından açılacak davayla karşılaşılabilecek maddi ve manevi tazminattır.

Özel yasamın gizliliğine kişileri küçük düşürücü ve aşağılayıcı yayın yapılmaması da ilke olarak girecektir.
Bu anlatılanlardan yola çıkarak;

• Kamuya açık alanda kişiler sürekli izlemeye konu olacak biçimde fotoğraflanamaz.

• Kamuya açık alanda kişinin izni alınmadan yapılacak fotoğraf çekimleri ilgilinin şikâyet ve tazminat talebine konu olacaktır.

• Fotoğraflanacak kişinin buna izin verdiğini yazılı içimde düzenlenecek model sözleşmesiyle veya çekilen fotoğraftan da anlaşılabilecek olan rızası olduğu anlaşılacak görüntüsüyle belirtmesi gerekir.

• Kişinin özel yaşamıysa hiçbir biçimde müdahale edilmesi ve izlenmesi mümkün olmayan bir alandır. Kişinin bu alanda fotoğraflanmaya izin vermesi de söz konusu olamaz. Çünkü zaten izin verdiği anda yasamı kamuya
açık hale gelmiş olacaktır.

• Kişinin özel yasamı yalnızca sır alandaki davranış ve kişisel halleriyle sınırlı değildir. Aynı zamanda kişinin bu yaşamını sürdürdüğü konut, mekân ve buralardaki kendine özgü dekorasyon ve yaşamının standart ve özelliklerini
ele veren unsurları da fotoğraflanamaz.

• Kişinin özel ya da sır yaşamında içinde bulunabileceği sıkıntılı, kendisini küçük düşürücü veya utandıracak halleri fotoğraflanamaz. Bunun istisnası bu hallerinin aynı zamanda suç oluşturmasıdır.

• Fotoğrafın en güzel konularından biri olan çocukların fotoğraflanması hukuksal ve cezai sorumluluklar doğurabilecek bir konudur. Çocuk istismarının giderek arttığı günümüzde, çocukların rızası hukuken geçersiz olacağından, velisinin izni olmadan bir çocuğun fotoğrafının çekilmesi oldukça riskli ve yanlıştır.

• Topluma mal olmuş, ünlü siyasetçi, sanatçı, sporcu gibi insanların kamuya açık alanlardaki hallerinin sürekli izlenerek de olsa fotoğraflanması özel yasamın dokunulmazlığının istisnası olacaktır.

2. GENEL MEVZUAT

A) Uluslararası Metinler

insan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 12’nci maddesinde, kişilerin gizli alanlarına saygı gösterilmesi düzenlenmiştir Özel yasamın korunması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi ile de güvence altına alınmıştır. Buna maddeye göre;

1- Herkes, özel yaşamına ve aile yaşamına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

2- Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamı tarafından, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin ya da ülkenin ekonomik refahının yararı, suçun veya düzensizliğin önlenmesi, sağlığın ya da ahlakın korunması için, hukuka uygun olarak yapılan ve bir demokratik toplumda gerekli bulunanlar hariç, hiçbir müdahale olmayacaktır ”.
Avrupa insan Hakları Mahkemesi 1983 yılında verdiği bir karar2 ile bazı ilkeler getirmiştir. Bu ilkeler, 8. madde ile korunmuş olan hakların sınırlandırılması konusunda yasaklar getirmiş ve mutlak haklar olarak kabulünü esas almıştır.

B) T.C. Anayasası

Anayasa 20/1 uyarınca; “Herkes özel yaşamına ve aile yaşamına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel yasamın ve aile yaşamının gizliliğine dokunulamaz” Anayasamıza göre özel yasamın gizliliği mutlak haklar arasında sayılmıştır.
Özel yasamın gerçekleşme alanı olan konut dokunulmazlığı da önemli bir yasak alandır. Bunun yanı sıra haberleşmenin gizliliği koruma altına alınmıştır.

C) Türk Ceza Kanunu

Özel yasam Türk Ceza Kanunu’nda “Özel yasamın gizliliğini ihlal suçu” olarak 134 -140. maddelerde düzenlenmiştir.

Madde 134 - (1) Kişilerin özel yaşamının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(2) Kişilerin özel yaşamına ilişkin görüntü veya sesleri ifsat eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiilin basın ve yayın yoluyla islenmesi hâlinde, ceza yarı oranında artırılır”.

25.13.1983 tarihli “Silver ve Diğerleri” kararı

Kişisel verilerin kaydedilmesi

Madde 135 - (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 136 - (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Şikâyet
Madde 139 - (1) Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

3. YASAMI FOTOĞRAFLARKEN

Çoğunlukla insanları fotoğraflıyoruz. Bu ticari amaç olmaksızın yaptığımız faaliyetimiz sırasında fotoğrafladığımız kişilerin izni olmadan yaptığımız görüntülemeler o kişilerin özel yaşamlarından kesitleri içermektedir. Çünkü ünlü bir kimsenin kamuya mal olmuş sayılması nedeniyle günlük yasam içindeki hareketleri özel yasamın korunması kapsamına girmezken, sıradan bir vatandasın yaşamının her hali üçüncü gözlerden uzak yaşanmak üzere koruma altındadır. Fotoğraflarımızın içine sakladığımız veya hapsettiğimiz kişi ve görüntüler, fotoğraflarımızın herhangi bir yerde yayınlanması veya kullanılmasıyla, alenileşecektir. Bu alenileşme fotoğrafımızın yer bulduğu yayın vasıtasının etki ve gücü oranında artan ve kişinin istemeden tanınmasına veya ifsat olmasına neden olabilir. Bu, çoğunlukla sıradan insanların karşılaşmak istemeyecekleri bir durumdur
Çektiğiniz fotoğrafı dolayısıyla bu olumsuz durumla karşılasan bir kimsenin sizden, karşılaştığı sıkıntı verici, mahcup edici, toplum içinde açıklama yapma zorunluluğu doğması, sosyal çevresinde zorluk yasaması gibi rahatsızlıkları nedeniyle, manevi tazminat talep etme hakkı doğacaktır.
Söz konusu fotoğraftan bir gelir elde etmiş olmanız halinde de yine bu kişinin sizden gelirinizin belirli bir oranında maddi tazminat hakkı doğacaktır.
Bunların yanında fotoğrafını kullandığınız kişi sizden bu tazminatların dışında, aranızda böyle bir sözleşme olduğu iddiasıyla bir modellik ücreti talebi de söz konusu olabilir.
Bütün bu maddi ve manevi açıdan fotoğrafçıyı yıpratacak uzun ve sıkıntılı bir süreci yasamamak ve içimizin rahat olması için fotoğrafladığınız kişilerden bir model sözleşmesi imzalamasını isteyiniz.
Biliyoruz ki, bu sözleşmenin imzalatılması her zaman mümkün olmayacaktır. Hatta size doğallıkla ve kendiliğinden poz vermeye hazır bir insanın dahi, bu sözleşmeyi gördükten sonra sizden para istemeyi aklına getirmesi de olasılık dahilindedir. Bir diğer tepki de “bu isin içinde bir is var” diyerek kişi size poz vermekten de kaçınabilir.
Ne yazık ki yasamın pratikleri bazen yazılı hukukun kurallarıyla çelişmekte veya tam olarak örtüşmemektedir. Yasamın kendisinin risk almak olduğunu bilerek fotoğrafla uğraşmaya devam etmek de başka bir yol olabilir. Ama bu faydacı ön kabul için de size önerimiz insanların fotoğrafını izin isteyerek çekmeniz ve aldığınız görüntüde bu iznin verildiğini belirleyecek bir ifadenin, hiç değilse yedek bir fotoğrafta, bulunmasıdır.
Bir kimsenin model sözleşmesi elinizde yoksa size fotoğraf çekerken izin verdiğini gösteren bir fotoğrafı da bulunmuyorsa, kimsenin izinsiz ve gizlice fotoğrafını çekmenizi tavsiye edemeyiz. Bundan sonrası elbette sizin kararınız ve fotoğrafçılığın olağan riskini üstlenmektir.
Koşulları özgün durumlara göre uyarlanabilecek bir model sözleşmesi örneği:

MODEL SÖZLESMESİ

TARAFLAR:
FOTOĞRAFÇI: Fotoğraf malzemeleri ile görsel eser üreten, eser sahibidir.
MODEL: Fotoğrafçı tarafından, görsel öğe olarak esere konu olan kişi
KONU ve KAPSAMI
Fotoğrafçı ile model arasındaki, oluşacak eserin kullanımı hakkındaki koşulları belirler.
SARTLAR
1. Model, fotoğrafçının üretmiş ve üretecek olduğu ve kendisini konu alan eserlerin isim ve unvanına zarar gelmeyecek, maddi ve manevi zarara uğratmayacak şekilde, sanatsal etkinliklerde kullanılmasına, her türlü medya, malzeme ve araçla halka açık yerlerde yayınlanması ve kamuya teshir edilmesi, reklamlarda yayınlanması, ticari amaçla satılması ve/veya kiralanması için, fotoğrafçı tarafından kullanılmasına geri dönülmez yetki verdiğini beyan ve kabul eder.
2. Fotoğrafçı, üretmiş olduğu ve modeli konu alan eserlerini, satış ve pazarlama amacıyla, bir görsel stok ajansına vermesi durumunda, model tarafından kendisine verilmiş olan bu yetkiyi, görsel stok ajansına devreder ve müşteri ya da görsel stok ajansına verirken yapacağı sözleşmede, müşteri ya da görsel stok ajansının kullanımının modelin isim ve unvanına zarar vermemesi gerektiğini belirtir.
3. Model, fotoğrafçıya vermiş olduğu bu yetki karşılığında, fotoğrafçıdan veya görsel stok ajansından ve müşteriden herhangi bir hak ve ücret talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.
4. Sözleşme süresizdir. Model, noter kanalıyla bildirerek sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda, fesih tarihinden önce üretilmiş eserler için, sözleşme süresiz olarak geçerlidir.
5. Taraflar, yukarıda yazılı adreslerinin, kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişiklikleri diğer tarafa, noter vasıtasıyla bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak bildirimlerin, kanunen geçerli olacağını kabul ederler.
6. Taraflardan birinin ya da ikisinin ölümü halinde, bu sözleşme ile taraflara tanınan tüm
haklar ve yüklenilen tüm sorumluluklar, tarafların mirasçılarına, mirasçıların mirası kabul etmeleri halinde aynen devir olacaktır.
7. İhtilaf halinde fotoğrafçının kanuni tebligat adresinin bulunduğu ilin mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
8. Model ve fotoğrafçı, bu sözleşme koşullarını dikkatle okuduklarını ve sözleşmenin tamamını kabul ettiklerini beyan etmişler ve ././.tarihinde imzalayarak yürürlüğe koymuşlardır.

Model Fotoğrafçı

4. ÖRNEK OLAYLARA İLİŞKİN SORU VE YORUMLAR

• Reklam panolarının ya da herhangi bir objenin üzerinde bulunan ayırmaç ve firma isminin fotoğrafta yer alması, reklam sahipliği açısından ne tür haklar doğurur?

Bu tür görüntüler alenileşmiş, kamuya sunulmuş ve saklanması bir yana yayılması istenen reklam unsurlarıdır. Bunların fotoğraflarımızda yer alması herhangi bir telif hakkı talebine konu olmaz. Ancak fotoğrafın geneli içinde ilgili logonun konum veya anlamı logonun ait olduğu ürün veya kurum aleyhinde bir görüntü oluşturuyorsa tazminat hakkı doğabilir.

• Spor müsabakaları ya da özel gösterilerde çekilen fotoğraflar ve bunların (Formula 1, Ralli, spor organizasyonları vb.) Satın alınan bilet arkasında, “Organizasyon içinde çekilmiş olan görüntüler, özel amaçlar dışında ticari amaçla kullanılamaz” ibaresinin yer alması halinde durumu ne olacaktır?

Yine kamuya sunulan gösteri ve görüntülerden bahsediyoruz. Bunların fotoğraflanması organizasyon sırasında veya bilet, afis veya benzeri araçlarla duyurularak sınırlandırılmamışsa sorun oluşturmaz.

• Resmi veya özel müzelerde teshir edilen değerli eşyaların fotoğraflanması ve bu eserlerin yayınlarda ya da benzeri yerlerde kullanılması uygun mudur?

Alenileşmiş eser veya buluntuların aksi açıkça belirtilmedikçe fotoğraflanması hukuka aykırı olmayacaktır.


• Eski (50–60 yıllık) fotoğrafların (çekeni ve çekileni belli olmayan fotoğraflar), koleksiyona giren ya da sahaflardan satın alınan fotoğrafların hukuksal durumu nedir?

Sahibi belli olup da halen yasıyorsa fotoğrafın telif hakkı ölene dek o kişiye ait kalmaya, ölmüşse mirasçılarına ait kalmaya 70 yıl boyunca devam eder. Telif hakkı sahibi belli olmayan fotoğraflar için herhangi bir işlem ya da izin söz konusu olamaz. Eski, telif hakkı sahibi belirsiz fotoğrafları elinde tutan koleksiyon er veya satıcılar fotoğrafın zilyetleri olarak, fotoğrafı elde ederken yasadışı bir eylemde bulunmamış olmaları halinde, telif hakkına da sahip kabul edilirler.

• Sokakta ya da bir toplantı esnasında çekilen fotoğraf içinde, kaç kişiden sonrası genellemeye girer? Örneğin beş kişiden fazla olması ya da az olması neyi değiştirir?

Bu konuda kesin bir sayı yoktur. Genelleme sayılması için kişinin bir kalabalık içinde kendine özgü halinin onu sıkıntıya sokacak veya sürekli izlendiği görünümünü vermeyecek biçimde fotoğraflanmış olması halinde fotoğrafta kaç kişi olursa olsun bir hak ihlali olmaz. Buna karşılık yüzlerce insan içinde kendine özgü haliyle bir kişinin özellikle belirdiği bir fotoğrafta diğer insanların yalnızca “fon” oluşturması nedeniyle özel yasama müdahale söz konusu olabilir.

• Özel yasam yerlerinin (iç mekân – dış mekân) fotoğraflanması yasal mıdır?

Bu mekânlar gizli tutulmalarına rağmen fotoğraflanırlarsa suç olusacaktır.Ancak suçun unsurlarının tespitinde bu mekânların sıradanlığı veya özgünlüğü değerlendirilecektir.

• Ünlü kişilerin fotoğraflanması, özel yaşamları ve gizli çekimler nasıl değerlendirilebilir?

Ünlü kişilerin kamu içindeki yaşamları sürekli izleme ve fotoğraflanmaya konu olabilir. Bunun istisnası ünlü kişinin samimi bir gizlenme faaliyet ve ihtiyacı içinde bulunmasıdır. Bu halde ancak kişinin mahremiyetini ortaya çıkarmayacak biçimde fotoğraflanması hukuka aykırılık oluşturmaz. Ünlü bir sinema oyuncusunun bir otelin havuzunda üstsüz güneşlenirken fotoğraflanması, bu görüntüyü kendisinin alenileştirmiş olması nedeniyle aykırılık taşımaz. Buna karsın aynı kişinin kendine ait villasının havuzunda
bahçe duvarlarının üzerine tırmanılarak fotoğraflanması özel yasamın ihlali olacaktır. Kişi ünlü değilse, ister kamuya açık alanda isterse kendi konutunda olsun güneşlenirken belirgin ve kendisine vurgu yapılacak biçimde fotoğraflanması özel yasamın ihlali sayılır.

• Çocukların çalıştırılması yasağı, ebeveynin izni dahi olsa çocukların fotoğrafının çekilemeyeceği anlamına gelir mi?

Velisinin izniyle çocuk fotoğrafı çekilebilir. Bu şekilde fotoğrafı çekilen çocuğun modelliği is akdi kapsamında bir çalışmayı kapsamaz. Eğer çocuk profesyonel anlamda modellik yapacak, örneğin görüntüleri reklam fotoğraflarında kullanılacaksa bu tür çalışmalar çocukların çalıştırılması yasağının istisnası olarak is akdine konu olur.

• Modele bir ücret ödenmesi halinde, sigorta ve gelir vergisi karsısındaki durum nedir?

Modelle sürekli ya da süreli bir is akdi yapılmışsa modelin çalışması sosyal güvenlik yükümlülüklerini doğurur. Buna karşılık anlık, sürekli olmayan ve ticari amaç olmaksızın yapılan çekimlerde modellik yapılması vergi ve sigorta yükümlülüğü getirmez.

• Sözlü izinlerin geçerliliği var mıdır? Ezin alınmamışsa hak talebi için zaman asımı süresi nedir?

Modelin fotoğrafının çekilmesine sözlü izin ve fotoğraftaki görüntüsünden çıkarılabilecek muvafakati geçerlidir. Ancak bunlar yazılı modellik sözleşmesinin kesinlik ve tartışmasızlarına sahip olmayacaklardır. İzni olmadan fotoğraflanan kişi ceza davası açılması için 6 ay içinde şikâyet yoluna başvurmalıdır, bu süre tazminat talebiyle açacağı davada 10 yıldır.

• Ticari bir maksat taşımayan sergi ve gösterilerde, insan görüntülerinin kullanımı, görüntülenen kişileri küçük düşürecek nitelikte değilse, o kişinin özel yaşamına ait görüntüler içermiyorsa fotoğraflanan açısından hak doğurmaz.

• Yarışmalarda fotoğrafçının ödül alması, fotoğrafı çekilen tarafından ne tür haklar doğurur?

Fotoğraflanan kişinin talep edebileceği haklar fotoğrafın ödül alıp almamasına bağlı olarak değişiklik göstermez. Burada da ölçüt fotoğrafın özel yasamı yansıtıp yansıtmamasıdır.

• Sokakta yürüyen bir insan, dağdaki bir çoban, parkta oturan yaslı bir kadın model midir?

Bu kişilerin kimliği belirli olmayacak biçimde bir kompozisyon ya da mesafeyle görüntülenmesi halinde model olsalar da herhangi bir hakları doğmayacaktır.

• Memleketin kültürünü anlatmak maksadıyla çekilen fotoğraflarda yer alan insan görüntülerinin kullanılması (palancı, kalaycı, yöresel giysiler içindeki insanlar, koyun sağan bir kadın vb.)

Bu tür görüntüler sıradan yasamdan oldukları için ilke olarak özel yasamın ihlali sayılmayacaktır. Ancak burada da modelin poz verdiğinin veya fotoğrafının çekilmesine rıza gösterdiğinin anlaşılabilecek olması aranacaktır.

• Fotomontaj tekniği ile üretilen fotoğraflar (İnsan ve mekân ilişkisi)

Fotomontajla üretilen fotoğraflar da telife konu sanat eserlerinden sayılacaktır. Bunların hak taleplerine konu olmaması için montajla üretilen yeni fotoğrafta görünen kişinin onu küçük düşürücü bir duruma, mekâna veya hareketin içine sokulmamış olması zorunlu ve önemlidir.

• Müzik eserlerinin izin alınmaksızın gösterilerde kullanılması

ilke olarak bir müzik eseri orijinaliyle kullanılması için yapım hakkı ve yayım hakkını temsil eden mercilerden bedelleri ödenerek izin alınması gerekir. Ancak bu iznin alınması özel kullanım dışında yer alacak genel ve ticari amaçlı kullanımlar için zorunludur. Kongre, sergi ve gösteri alanları ve merkezleri, tören ve Senlik alanları,
müsabaka alanları, gösteri alan ve merkezleri, balo salonları, sinema, tiyatro, opera vb. merkezler, fuar ve festival alanı ve merkezleri, konser alanı ve merkezleri, sirkler ve lunaparklar, stadyumlar, brüt gişe hasılatı üzerinden kademeli olarak vazifelendirilmiştir. Kademeler, etkinlikte kullanılan eserlerdeki MESAM korumasına göre tespit edilmektedir.
Görüleceği üzere müzik eserinin kullanımı için ödenecek ücret, etkinliğin gişe hasılatı üzerinden belirlenmektedir. Derneklerimizde ücretsiz olarak yaptığımız sunum ve gösterilerde kullanacağımız müzikler için dolayısıyla herhangi bir telif ücreti ödeme durumumuz olmayacaktır. Ancak bu gösterileri kamuya açık ve ücretli girilen alan ve etkinliklerde sunduğumuzda telif ücreti ödeme durumumuz ortaya çıkacaktır.

• Fotoğraf çekmenin yasak olduğu yerler var mıdır?

İlke olarak, fotoğraf çekmenin sokakta yürümek, cep telefonuyla konuşmak veya bisiklete binmek gibi sıradan ve gündelik yasama ait davranışlarımızdan bir farkı yoktur. Ancak fotoğrafını çektiğimiz obje veya kişiler veya fotoğraf çektiğimiz mekânlar dolayısıyla bazı kısıtlamalara tabi tutulabiliriz. Örneğin dünyada ve ülkemizde birçok müzede fotoğraf çekme yasağı sık uygulanan bir yasaktır. Bu yerlerde bazen ticari fotoğraf çekimini önlemek üzere üçayak (tipo) kullanımı ayrı bir tarifeyle ücretlendirilir.
Yine, bazı mahkemeler gizlilik kararı aldıkları duruşmalarda fotoğraf çekilmesini engelleyebilirler. Ülkemizde sürekli ve kesin olan fotoğraf çekim yasağı askeri bölgelere
ilişkindir. Bununla ilgili yasal düzenleme su şekildedir:

2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Madde 7

1. Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

e) Bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması, bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından izin verilmiş olanlar dışındakilere yasaktır.

İkinci derece kara askeri yasak bölgeleri:

Madde 8 – İkinci derece kara askeri yasak bölgeleri; birinci derece kara askeri yasak bölgeleri çevresinde veya yurt savunması bakımından gerekli görülen diğer bölgelerde tesis edilir.

a) Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri çevresinde tesis edilecek ikinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sınırları; birinci derece kara askeri yasak bölgeleri sınırlarından başlamak üzere beş kilometreye kadar uzaktan seçilen noktalardan geçirilen hat ile belirtilir. Bu hat, bölge içindeki savunma tesislerini kara gözetlemesine karsı gizleyen sırtlar ve arazi örtüleri varsa bu sırtların en yüksek noktalarından geçirilir ve görüşe engel örtüleri içine alacak şekilde tespit edilir.
Savunma ihtiyacı ve bölgenin özelliklerinin zorunlu kıldığı hallerde bu mesafe on kilometreye kadar uzatılabilir.

Madde 9 – İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

h) Bölge içindeki askerî tesislerin ve bölgeden birinci derece kara askerî yasak bölgelerinin dürbünle gözetlenmesi, bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması, bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından izin verilmiş olanlar dışındakilere yasaktır.

Madde 19 – Güvenlik Bölgeleri; özel güvenlik bölgeleri ve askeri güvenlik bölgeleri olmak üzere ikiye ayrılır.

e) Askeri güvenlik bölgesi olarak tespit edilen, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla, kıta, karargâh, kurum, ordugâh gibi tesislerin, fotoğraf ve filminin çekilmesi,
harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması, bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile ilgili birlik komutanlığı tarafından izin verilmiş olanlar dışındakilere yasaktır. ""


donanimhaberden alıntıdır.

Konunun fikir babası : donanimhaberden @odéon dur.
Konunun açan : Sh@rKs-PoWeR
Konunun açan: @Zommby'e çok teşekkürler
 
Üst